Garancia (jótállás)

A Tupperware termékeket 50 különféle műanyagból állítják elő. A legtöbbször felhasznált anyagok a polietilén, a polipropilén és a polikarbonát. Egyetlen műanyagnak sincs csak jó, vagy csak rossz tulajdonsága. A Tupperware azonban a különböző műanyagok legjobb tulajdonságait egyesítik.

A Tupperware garancia kötelezettjei a Tupperware termékek magyarországi disztribúcióját ellátó alábbi gazdasági társaságok (a továbbiakban: Disztribútor):

  • Lendület ZS+T Kft.. (cg.: 01-09-97287, székhely: Budapest 1106 Fehér út 10. 8. Fszt , adószám: 14716155-2-42., képviseli: Farkas Tamás ügyvezető)

Tupperware garanciális felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak irányadóak. A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Disztribútor a kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre minimálisan 1 éves garanciát (jótállást) vállal minden olyan esetben, amennyiben a gyártó vagy a Disztribútor a termékhez mellékelt tájékoztatóban nem vállalt ennél hosszabb garanciát. A Disztribútor az általa értékesített termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő, illetve a gyártó által biztosított szavatossági, illetve garanciális (jótállási) feltételeket biztosít, amely termékenként különbözhet.

A Tupperware a kiválasztott termék adatlapján feltünteti a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól a vásárló részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. A Tupperware Garancia kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a vásárló a termékhez csatolt használati útmutató előírásai alapján használja és tarja karban a terméket.

A jótállási idő (garancia) a termék átvételétől kezdődik meg.

A garancia (jótállás) érvényesítése

Garanciális igényével közvetlenül a lakóhelyéhez legközelebb található Disztribútorhoz szíveskedjen fordulni.

A bejelentést követően az eljáró Disztribútor megvizsgálja a terméket, a kapcsolódó részleteket három példányos jegyzőkönyvben rögzíti és eldönti, hogy a garanciális igény érvényesíthető-e az adott esetben. A jegyzőkönyv egy másolatát haladéktalanul, igazolható módon a vásárló rendelkezésére kell bocsátani. Ha a Disztribútor a vásárló garanciális igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a vásárlót. A Disztribútor a garancia alapján vállalt kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett vagy a hiba nem rendeltetésszerű használat következmény. Jogos reklamáció esetén a hibás termék kicserélésre kerül. A garanciális igény teljesítése során törekszünk a garancia tárgyát képező termékkel megegyező termék biztosítására, ennek hiányában olyan helyettesítő termék felajánlására, mely méretében és funkciójában az eredetivel megegyezik. A cseretermék eredetivel való színegyezősége nem garantált.

A garanciális (jótállási) igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Disztribútor kötelezettségének a vásárló felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a garanciális igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében, amennyiben a vásárló 3 munkanapon belül érvényesíti a csereigényét, akkor úgy kell tekinteni, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden egyéb körülmény vizsgálata nélkül a terméket kötelező kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás a fogyasztó jogszabályban meghatározott jogait nem érinti.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A Tupperware Garancia nem terjed ki az alábbi esetekre:a termék használat során történő elszíneződése (pl. paradicsomszósz, curry paszta vagy fűszerek használata miatt)

  • a termék megégetése vagy megolvasztása hőhatás által
  • a termék eldeformálódása, amelyet az ajánlottnál nagyobb hőnek való kitettség eredményez
  • a termék helytelen használatából eredő törés vagy repedés (pl. a termék leejtése vagy az abban történő szándékos rongálás)
  • a termék helytelen használatából eredő karcolódása (pl. kés vagy fém konyhai eszköz által)
  • a terméken levő minták, ábrák, betűk vagy számok (ideértve a mértékegységet jelző vonalakat is) sérülése vagy (le)kopása.